Protestantse kerk IJhorst - de Wijk

.

Missie

De Protestantse gemeente IJhorst - de Wijk is een open en gastvrije gemeente. Wij willen een gemeente zijn die viert, uitdaagt, bemoedigt, steunt en troost kortom, een kerk waar iedereen zich thuis voelt, ondanks de grote verscheidenheid in het persoonlijk geloof. Een gemeente met oog en hart voor elkaar en de naaste.
 
Getuigen
De gemeente is voor ons de plaats, waar we de relatie met God die zo belangrijk is voor ons geloof en dus voor ons leven wordt versterkt door actief te zoeken naar wegen om de nabijheid van God te voelen. In onze wekelijkse eredienst staat dit  centraal. Kennisnemen van wat in het verleden in de Bijbel is geschreven / gezegd over het geloof is voor ons de bron om geïnspireerd te worden en het geloof vorm te geven. Geloven is niet iets dat vanzelf gaat, er moet steeds weer aan gewerkt worden, waarbij wij onze eigen twijfels niet uit de weg hoeven te gaan.
 
Wij zijn een gemeente met een grote verscheidenheid in persoonlijk geloof. Ondanks deze verscheidenheid hoort ieder gemeentelid bij onze kerk, niemand mag worden uitgesloten.
 
Het is belangrijk om naast de ontmoeting met God ook aandacht te besteden aan de ontmoeting met elkaar, en aan de uitdagingen die de samenleving aan ons als gemeente en aan ons individueel biedt. Als gemeente staan wij open voor een dialoog met andersdenkenden, waarbij we zoeken naar wat ons bindt. Maar we moeten ook duidelijk zijn: de Bijbel is de basis van waaruit deze activiteiten plaatsvinden.
 
De vraag blijft hoe je met deze veelkleurigheid een christelijke gemeenschap kunt opbouwen en onderhouden in ook nog eens een geïndividualiseerde samenleving.
 
Ons geloof bepaalt mede de manier waarop wij leven en met de medemens en de leefomgeving omgaan. Het is de basis van waaruit de kerk al haar activiteiten onderneemt. Dit gebeurt in de eredienst en in onze werken in onder andere pastoraat en diaconaat.

 

Beleidsdoelen

 • Wij willen een open en uitnodigende gemeente zijn waarbij gezocht wordt naar wegen om het geloof vorm te geven.
 • De kerkenraad wil zich niet slechts tot de kerkelijke gemeente beperken. Zij stelt zich ten doel, net als nu het geval is, breed in de burgerlijke gemeentes actief te blijven. Daarom zullen open bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij aan de hand van actuele levensbeschouwelijke onderwerpen mensen aan het denken gezet worden.

 

Viering

De eredienst en de sacramenten vormen het hart van de vieringen. In diensten komt men samen rond het Woord van God. Een inspirerende liturgie stimuleert de gemeente op gepaste wijze stem te geven aan haar geloof. Een liturgie die iets met mensen doet dient actueel te zijn. Daarbij zijn de disciplines leren, getuigen, bemoedigen, dienen en ontmoeten wezenlijke onderdelen van de viering. Ook de preek, de verkondiging van het woord, kan daarbij niet gemist worden. Deze heeft immers de bijbel als basis en blijft als zodanig, wonderlijk genoeg, prima toepasbaar in de huidige tijd. Naast het leren helpt de preek de (individuele) gemeente(leden) zich te oriënteren om volgeling van Jezus te zijn.
Voorbeelden van de manier waarop de protestantse gemeente IJhorst - de Wijk vorm geeft aan de vieringen zijn de oogstdienst, de paascyclus, het gedenken van overledenen in de reguliere dienst en, meer in het bijzonder, tijdens de gedachtenis-dienst. De dienst van dankbaarheid vindt zijn grond in de viering van het Heilig Avondmaal. Daarbij zijn binnen onze gemeente een viertal vormen te onderscheiden, te weten het heilig avondmaal als herinneringsmaaltijd, als verzoeningsmaaltijd, als bekrachtigingsmaaltijd van het nieuwe verbond en als gemeenschapsmaaltijd.
Het Heilig Avondmaal kent een open karakter, hetgeen door een groot deel van de gemeente bijzonder gewaardeerd wordt.
Verder is vanuit de gemeente aangegeven dat er ruimte moet zijn voor het zegenen van andere levensverbintenissen, voor doopdiensten als één van de ouders niet christelijk is, en dat begrafenissen vanuit de kerk mogen plaatsvinden, ook als de overledene niet tot de kerk behoort.
 

Beleidsdoelen

 • Gemeenteleden meer betrekken bij de eredienst.
 • De hedendaagse traditie uitbouwen naar nieuwe formuleringen, toonzettingen en liturgische gebruiken.
 • Het actueel houden van de diensten door extra toevoeging van muziek (teksten, liederen, reguliere orgelbegeleiding en bijzondere muzikale invulling).
 • Mensen die niet naar de kerk kunnen komen de gelegenheid bieden om de kerkdienst mee te vieren.
 • Aan de wensen vanuit de gemeente met betrekking tot het zegenen van een bijzondere relatie en het houden van bijzondere doop- of begrafenisdiensten zal, wanneer deze diensten plaatsvinden onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad, naar vermogen invulling geven (voorwaarde is dat de kerk ook hierin “kerk” moet kunnen zijn, hetgeen betekent dat ook tijdens deze bijzondere diensten Gods woord een centrale plaats heeft).
 • Een paar keer per jaar organiseren van een preekbespreking in samenwerking met predikant en/of werkgroep bijzondere diensten.    
  Pastoraat
  Pastoraat is werken aan onderlinge verbondenheid tussen de mensen, omdat God zich heeft verbonden met de mensen. Dit houdt in dat de pastorale zorg niet alleen is voorbehouden voor eigen gemeenteleden. Ook anderen vallen binnen dit aandachtsveld.
  Omzien naar elkaar is ieders verantwoordelijkheid. De kerkenraad schept voorwaarden om samen als gemeente zorg te dragen voor elkaar en alert te zijn, zodat niemand buiten de aandacht valt. Daarnaast kunnen predikant, ouderlingen en bezoekgroep zich richten op die mensen die extra aandacht nodig hebben. Het pastoraat kan in twee aandachtsvelden worden ingedeeld, te weten een luisterend oor en het op weg helpen naar professionele geestelijke hulpverlening. 
  Momenteel worden de gemeenteleden verblijvend in zorginstellingen zeer regelmatig bezocht, terwijl er voor thuiswonende ouderen/zieken minder aandacht is. Juist deze groep verdient aandacht omdat zij zomaar tussen wal en schip kunnen vallen.
   

Beleidsdoelen

 • Gezien de veranderingen in de zorg is er behoefte aan een netwerk van personen met een signaalfunctie. Dit om te voorkomen dat wij mensen met behoefte aan een luisterend oor over het hoofd zien.
 • Het verbeteren van de pastorale zorg in de gemeente door onderlinge afstemming en communicatie tussen de betrokken partijen (predikant, ouderlingen, diakenen en bezoekgroep).
 • Het werven en toerusten van allen die bij het bezoekwerk betrokken zijn. Daarmee wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot en voelt men zich gesteund vanuit de kerkenraad. 
   

Diaconaat

Onder diaconaat wordt verstaan dat gemeenteleden zorg en aandacht hebben voor elkaar en voor anderen die niet tot de gemeente behoren. De gemeenteleden zullen “barmhartigheid en gerechtigheid” voorstaan en toepassen.
 
Op lokaal niveau wordt dit zichtbaar door:
 • alle bloemengroeten, oogstbakjes, paasgroeten,
 • de mededelingen in de Nieuwsbrief, in De Wekker en op de website,
 • het “stille” diaconaat,
 • organiseren jaarlijks gezellige avond bewoners Huize Dunninghe,
 • jaarlijks een actie voor de voedselbank 
  Op regionaal en landelijk niveau wordt dit zichtbaar door:
 • diaconale collectes voor regionale doelen (o.a. Hospice Meppel, voedselbank),
 • diaconale collectes voor landelijke doelen. 
  Op wereldniveau wordt dit zichtbaar door:
 • collectes voor Kerk in Actie,
 • steunen van zendingswerk,
 • ondersteunen van speciale projecten. 
  Jaarlijks is er een bijeenkomst van alle diaconieën uit de gemeente De Wolden. Dit overleg is opgezet om elkaar inzicht te geven in de werkwijze van de verschillende diaconieën, elkaar te bevragen en elkaar te inspireren. 
   
  De Diaconie is aangesloten bij het Diaconaal Verband De Wolden. Het diaconaal verband is een samenwerking tussen de diaconieën van 11 kerken uit de gemeente De Wolden met als doel om van elkaar te leren en gezamenlijke problemen te bespreken.
  Het diaconaal verband heeft zich tot doel gesteld mensen te helpen die tussen wal en schip dreigen te raken; daar helpen waar geen andere mogelijkheden meer zijn. Tevens is zij het eerste aanspreekpunt voor hun diaconieën bij de burgerlijke gemeente De Wolden.
   
  Elk jaar verzorgen deze diaconieën een kerstpakket voor de minima in de gemeente De Wolden. Ook heeft het Diaconaal Verband De Wolden aandacht voor de problematiek van de schuldhulpverlening, met vooral de nadruk op preventie en nazorg. Diaconaal Verband is hiervoor een samenwerking aangegaan met Thuisadministratie van Humanitas.
   
  Wat de financiën van de Diaconie betreft, ziet het er goed uit. Door herinvestering en gestegen pachtprijzen heeft de Diaconie meer inkomsten. Het beheer is uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Zij zijn als neutrale partij beter geschikt om te overleggen/onderhandelen met de pachters over pachtzaken e.d.

 

Beleidsdoelen

Diaconaat is omzien naar elkander. De diaconie stimuleert de gemeente met deze opdracht.

 • Naast directe ondersteuning draagt de diaconie bouwstenen aan voor een meer projectmatig beleid binnen onze burgerlijke gemeentes. Dit heeft als bijkomend voordeel dat daardoor ook de betrokkenheid vanuit de gemeente met het diaconaat wordt vergroot.
 • Met betrekking tot het “stille” diaconaat zal de diaconie afstemming blijven zoeken met de burgerlijke gemeentes. Het signaleren van knelgevallen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt.
 • Samenwerken in het Diakonaal Verband De Wolden.
 • Speciale aandacht voor Voedselbank en minima.                                                           
 • Speciale aandacht wat betreft het werven van vrijwilligers om het diaconale werk te kunnen voortzetten.  
   
  Ontmoeten
  Bij ontmoeten gaat het om al dat kerkelijk samenzijn waarbij het sociale contact voorop staat. Het is van groot belang dat gemeenteleden elkaar ontmoeten. Waar kan dit beter beginnen dan de ontmoeting in de dienst. Daarnaast is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie na de kerkdienst. Ook bij de vrouwenvereniging staat ontmoeten hoog in het vaandel. Daarnaast zijn er de georganiseerde gemeenteavonden op biddag en dankdag (waarvoor alle nieuw-ingekomenen specifiek worden uitgenodigd). Ook andere vormen van ontmoeting zijn van wezenlijk belang om het gesprek over geloof en kerk gaande te houden en te stimuleren. Daarnaast heeft de kerk een rol als stilte- en rouwcentrum, een rol die, door veel kerkleden als zeer belangrijk wordt gezien. Binnen de gemeente neemt het kerkblad De Wekker een bijzondere plaats in. Door deze huis aan huis te bezorgen ‘ontmoet’ de burgerlijke gemeente de kerkelijke gemeente.
   

Beleidsdoelen

 • Het stimuleren van het starten van nieuwe gespreksgroepen, bijvoorbeeld rondom doop en geloofsopvoeding.
 • Nagaan of het mogelijk is de kerk vaker open te stellen.
 • Deelnemen aan projecten als “Feest van de Geest” en de kunstroute;
 • Organiseren van vesperdiensten/wandeltochten.
 • Met de vormgeving en inhoud van De Wekker blijven aansluiten bij de huidige tijd en de gestelde doelen. 
  Kerkelijke gebouwen en orgel
Het is belangrijk te beseffen dat de kerk ook als gebouw in het landschap en als monument in de burgerlijke gemeentes een belangrijke rol vervult. Dat betekent dat er zorg moet worden gedragen voor goed onderhoud van de gebouwen en het orgel.
 
Beleidsdoelen
 • Vernieuwen toiletruimte De Reesthof.
 • Vervolg uitvoering van het BRIM onderhoudsplan.
 • Totale upgrade van De Reesthof met als doel De Reesthof  ook aantrekkelijk te maken voor niet kerk gerelateerde doeleinden zoals vergaderingen en workshops.  De omgeving is in ieder geval geweldig.
 • Onderhoud Pastorie.
 
Financiën
Doelstelling van het financiële beleid is de continuïteit van het kerkenwerk in IJhorst-de Wijk. Hierbij staan niet alleen de salarissen centraal, maar ook het onderhoud van de gebouwen. Basis voor dit alles is een gezonde meerjarenbegroting.
De dalende lijn in de opbrengsten van actie Kerkbalans is een landelijke trend en ook onze Gemeente heeft hiermee te maken. Dat weerspiegelt zich de komende jaren in een tekort op de jaarlijkse exploitatierekening. Dat betekent dat er na het emeritaat van de huidige predikant geen financiële ruimte is voor een full-time predikant. Er zal nadrukkelijk worden gekeken naar een deeltijdfunctie. Hierbij kan samenwerking met omliggende gemeenten eventueel een optie zijn. Eerste oriënterende gesprekken in hoeverre samenwerking met de buurtgemeenten Ruinerwold en Koekange mogelijk is, zijn in 2015 reeds in gang gezet (commissie “RIJK”).
Ook zal na het einde van het dienstverband van onze huidige kosteres meer taken als vrijwilliger moeten worden ingevuld. Op dit moment zijn er een aantal vrijwilligers als hulpkoster werkzaam. Dit aantal vrijwilligers zal moeten worden uitgebreid zodat de continuïteit kan worden gewaarborgd.
 
De meerjarenbegroting dient voor de toekomst weer sluitend te zijn waarbij tevens ruimte is om tegenvallers op te vangen. Jaarlijks stelt de kerkenraad, voorafgaand aan het kerkelijk jaar, een budget vast voor kerkelijke activiteiten.

 
 
Beleidsdoelen
 • In 2017 predikantsplaats invullen naar draagkracht van de kerk.
 • Renovatie zaal De Reesthof (w.o. schilderwerk/vervanging vloerbedekking)
 • Vernieuwen toiletruimte De Reesthof.
 • Vervolg uitvoering van het BRIM onderhoudsplan.
 • Onderhoud Pastorie.
 • Totale upgrade van De Reesthof met als doel De Reesthof  ook aantrekkelijk te maken voor niet kerk gerelateerde doeleinden zoals vergaderingen en workshops.  De omgeving is in ieder geval geweldig.
 • Door middel van de actie Kerkbalans gemeenteleden nadrukkelijk wijzen op hun verantwoordelijkheid om ook financieel aan de kerk bij te dragen met als doel de financiële bijdrage vanuit de gemeente te verhogen.
 • Jaarlijks zal er één gezamenlijk budget worden vastgesteld. Deze gezamenlijke begroting zal onder meer worden gebaseerd op: -het beleidsplan; -de jaarplannen van de verschillende geledingen binnen de kerk; -de diverse projectbudgetten en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
 • Deze begroting wordt meegenomen in het raamwerk voor het jaarlijkse collecterooster. 

Communicatie

 
De Wekker
Het kerkblad “De Wekker” verschijnt 6 x per jaar en wordt huis aan huis bezorgd in IJhorst en De Wijk. Het blad vermeldt alle wederwaardigheden van onze kerkelijke gemeente zodat alle inwoners op de hoogte zijn van wat er zoal speelt. Voor de redactie en bezorging is een redactiecommissie actief.
 
Website
De website van onze kerkelijke gemeente is te vinden onder: http:/www.kerk-ijhorst-dewijk.nl. Hier staat alle van belang zijnde informatie vermeld en ook wordt er verslag gedaan van de verschillende activiteiten. Het is belangrijk dat elke geleding zijn aandeel in de website up to date houdt. Momenteel is dit niet het geval.
 
Nieuwsbrief
Elke week wordt er een nieuwsbrief opgesteld. Deze wordt uitgereikt voorafgaand aan de kerkdienst maar daarnaast digitaal verspreid aan degenen die zich hiervoor hebben opgegeven.
 
Beleidsdoelen
 • Website actueel en aantrekkelijk maken
 • Aparte publiciteitspersoon aanstellen. 
   

 
 

Structuur/organisatie

Om bovenstaande missie te kunnen verwezenlijken is het van belang dat het vieren (liturgie), de pastorale zorg, het getuigen, het leren (catechese), het dienen (diaconie) en de gemeenschapsopbouw evenredig tot hun recht komen. Voor een goede organisatie en afstemming van alle (nog te ontwikkelen) activiteiten zijn de predikant, de ouderlingen, de ouderling- kerkrentmeesters en de diaconie binnen de kerkenraad, afzonderlijk en als geheel, verantwoordelijk. Zij verwezenlijken de missie en dragen zorg voor de uitvoering van het door de kerkenraad vastgestelde beleid. Daarbij is nauwe samenwerking met de gemeenteleden essentieel omdat er momenteel voor zittende ambtsdragers geen vervanging kan worden gevonden (drie personen binnen de Diaconie zijn aan hun derde termijn van vier jaar bezig. Daarna stopt men er mee).                                                                                                                                                                            Om te voorkomen dat de huidige ambtsdragers relatief te zwaar worden belast zal er door de kerkenraad prioriteiten gesteld moeten worden. De hulp en inzet van de gemeenteleden bij de uitvoering van de (deel)taken zoals beschreven in dit beleidsplan is dus onontbeerlijk.

 
Ouderlingen
Ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor - met vorming en toerusting – samen met de predikant dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.
 
Ouderling-kerkrentmeesters
De ouderling-kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de kerkfinanciën, het onderhoud van de gebouwen en het orgel. Daarnaast zijn de ouderling-kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het regelen van de gastpredikanten, de ledenadministratie en alles rondom het kerkblad De Wekker.

 

Diakenen

De diaconie heeft als belangrijkste verantwoordelijkheden het ondersteunen van mensen in nood, zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wereldwijd; het beheer van de diaconale vermogensrechtelijke goederen en het verzorgen van het Avondmaal in de eredienst. De Diaconie heeft een dienende taak, aandacht en zorg voor elkaar.

 
De samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de kerkenraad kan worden verbeterd door het opstellen van een plaatselijk reglement waarbij een aantal specifieke taakvelden en verantwoordelijkheden zijn benoemd.
 

Beleidsdoelen

 • Opstellen van een plaatselijk reglement.
 • De gestelde beleidsdoelen opknippen in deeltaken en daarbij menskracht zoeken. Voor deeltaken hoeft men geen lid van de kerk te zijn
   
  Tot slot
  De protestantse gemeente IJhorst – de Wijk is zich bewust van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen van ontkerkelijking en desinteresse voor het geloof. Om daarin een kentering te bewerkstelligen heeft de kerkenraad, vertrouwend op Gods nabijheid, een aantal beleidsdoelen voorgesteld in dit  beleidsplan. Deze beleidsdoelen zullen, na vaststelling, in jaarplannen verder worden uitgewerkt waarbij wordt aangegeven welke als eerste zullen worden uitgevoerd. Het uiteindelijk resultaat is afhankelijk van het draagvlak binnen de gemeente. Een beleidsplan is pas succesvol wanneer dit, geïnspireerd door het christelijk geloof, wordt gedragen en uitgevoerd door kerkenraad en gemeenteleden gezamenlijk. Door regelmatige communicatie en medewerking van alle betrokkenen kan het draagvlak worden vergroot.
   
                                                
  Aldus vastgesteld,
   
  IJhorst – de Wijk, 25 november 2015
   
   
   
  Voorzitter,
   
  L.Tjoonk
   
   
  Scriba
   
  G.Luten
   
terug