PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 28 feb 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. B. Nobel
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
Organist: F vd Weide

Orde van dienst zondag 28 februari 10.00 uur in de kerk van IJhorst en De Wijk
Zangers: Marry van den Berg, Arie Poortman en Fenna van der Weide

Orgel: ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott’ BWV 721 - J.S. Bach (1685-1750)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 213: 1, 3 en 5
1           Morgenglans der eeuwigheid,
             licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
             stel ons deze ochtendtijd
             uwe heerlijkheid voor ogen,
             en verdrijf door uwe macht
             onze nacht!

3           Laat uw heil'ge liefdegloed
             onze koude werken doden
             en versterk in ons de moed
             om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
             voordat wij ten ondergaan,
             op te staan.

5           Overstroom ons met uw licht,
             klare Zon van trouw en goedheid.
             Treed niet met ons in 't gericht,
             maar verblijd ons met de zoetheid
             van des hemels zaligheid
             voor altijd.

Groet en bemoediging
V: De Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE HEER
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed

Lied: 541
             Veertig jaren lopen door het hete zand.
             Veertig jaren lopen naar het goede land:
             daar zal melk en honing zijn,
             de Heer zal onze koning zijn.
             Veertig jaren lopen naar het goede land.

Kyriëgebed

Lied:  822

             

Gebed bij de opening van de schriften

Moment met de kinderen

Eerste lezing: 1 Koningen 19: 8-18

Lied 892
1.          Niet in ’t geweldige geluid van stormwind,
             die de rotsen breekt,
             is het Uw stem die tot ons spreekt,
             de stormen trekken voor U uit.

2.          en ook wanneer de diepte trilt
             en d’aarde siddert als een riet,
             is het in deze beving niet,
             dat Gij U openbaren wilt.

3.          Niet in het alverblindend licht van vuur,
             niet in een vlammengloed,
             is het dat Gij wilt zijn ontmoet
             en vinden wij Uw aangezicht.

4.          Maar als de koelte om ons staat
             en een zacht suizen ons vervult,
             weten wij dat Gij komen zult
             en wij omwinden het gelaat.

Tweede lezing: Marcus 9: 2-10

Lied: 544: 1,3 en 5
1           Christus naar wie wij heten
             heeft met zijn groot geduld
             de Wet en de Profeten
             ten einde toe vervuld.
             Maar ons is aangezegd,
             tot aan het eind der dingen
             de uitgang te volbrengen,
             de lange lijdensweg.

3           De duisternis te boven
             al staat de nacht rondom,
             zijn allen die geloven
             dat Jezus is de zon.
             Zij kiemen uit zijn graf,
             zij bloeien uit zijn wonden,
             zij worden uitgezonden
             de nacht uit in de dag.

5           Het licht van alle stralen
             komt uit zijn aangezicht.
             Zijn ster zal nooit meer dalen
             en met Hem opgericht
             verhogen zij de dag,
             verhogen zij het leven
             en roepen heil en zegen
             over de aarde af.

Overdenking

Piano: Preludium E groot (Wohltemperiertes Klavier I) – J.S. Bach

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Gaven

Slotlied: 834

1           Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
             God, laat mij voor uw aangezicht,
             geheel van U vervuld en rein,
             naar lijf en ziel herboren zijn.

2           Schep, God, een nieuwe geest in mij,
             een geest van licht, zo klaar als Gij;
             dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
             en ga de weg die U behaagt.

3           Wees Gij de zon van mijn bestaan,
             dan kan ik veilig verder gaan,
             tot ik U zie, o eeuwig Licht,
             van aangezicht tot aangezicht.

Zegen (met gezongen “Amen”)

Orgel: ‘Herzlich tut mich verlangen’ BWV 727 – J.S. Bach
 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 25-07-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte PIT Pro Rege
datum en tijdstip 01-08-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Muziek in de Kerk
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.