PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 14 feb 2021  om 10.00
Voorganger: Mw J. Luten
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Noodhulp
Organist: F vd Weide

Voorganger: mevr. Josyanne Luten
Ouderling: mevr. Annie Troost
Organist: mevr. Fenna van der Weide
Zang: mevr. Joke van der Hammen, mevr. Gerda van de Meent, dhr. Erik Nobel
Koster: dhr. Gerrit Luten
Orgel: Variaties over Lied 837 “Iedereen zoekt U, jong of oud” – Toon Hagen (*1959)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied Lied:221 “Zo vriendelijk en veilig als het licht..”

1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2.Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
Om, als, ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Bemoediging en groet

Zingen lied 221 vers 3
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
Wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Kyriegebed

Glorialied 868 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere..”

1.Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalm-zing de heilige naam,
Loof al wat ademt de Here.

2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3.Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
Ja, Hij beschikt u ten leven.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag, aan wat zijn almacht vermag,
Die u met liefde bejegent.

5.Lof zij de Heer met heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed van de zondag

Eerst schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-15

Zingen lied 377 “Zoals ik ben, kom ik nabij..”

1.Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij
O Lam van God, ik kom.

2.Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid
O Lam van God, ik kom

4.Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij
O Lam van God, ik kom.

6. Zoals ik ben, ja dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.

Tweede schriftlezing: Marcus 1:40-45

Zingen lied 837 “iedereen zoekt U, jong of oud..”

1.Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei weigen:
kronkelig, vreemd of recht, vertrouwd
meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
Dorstend naar liefde en zegen.

2.Volgen wij, Heiland niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
Dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4.Koning, uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
Totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
En steeds meer bij U zal horen.

Overdenking Talen van de liefde

Zingen 791 “Liefde, eenmaal uitgesproken…”

1.Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
Als geheim en zegening.

2.Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3.Liefde luidt de naam der namen
Waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
Ziel en zinnen metterdaad.

4.Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
Daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
Waarop wij uw gasten zijn.

6.Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Dienst van de gebeden met aansluitend het ‘Onze Vader’

Toelichting op de collecten 1e collecte t.b.v. Kerk 2e collecte t.b.v. Noodhulp

Slotlied 415 “Zegen ons, Algoede..”

1.Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2.Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Wegzending en zegen met aansluitend 415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgel: Voluntary A-groot, deel II – John Stanley (1713 – 1786)

Kerk in Actie
Wees ErBij voor Colombia - doe ook mee!
De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken.
Dit jaar zetten we ons als diaconie in voor Colombia èn de bij.
Tot 1 maart 2021 kunt u zakjes bij-vriendelijke bloemenmengels bij
ons bestellen. De opbrengst van de verkoop gaat naar ons project:
Groningen-Drenthe voor Colombia. Doen jullie ook mee?
Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan
20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg
bloemen op zullen komen:
Vlindermengsel - hier komen zowel vlinders als bijen op af,
een genot om te zien;
Kindertuin-mengsel - met lager-groeiende bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of
kleine kinderen de bloemen plukken en in de mond stoppen.
Bijenmengsel - het mengsel dat het meest gericht is op bijen, met prachtige bloemen.
Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler (Douma uit Bergum), bevat
uiteraard zaai-instructies en er zit 2 gram zaad in. Dat is genoeg voor zeker 6 m2.
Eén zakje kost € 2,50, drie zakjes kosten € 7,00.
De zaden kunnen telefonisch, via app of per mail besteld worden. Bij;
Jennie Witte tel. 06 25 076 111 jdunnink@hotmail.com
Gerda vd Meent tel. 06 21 992 228 gerda_vd_meent@live.nl
Vermeld naam, adres, telefoonnummer, mengsel-keuze en het aantal zakjes.
Zaden kunnen op zaterdag 20 maart 2021, tussen 10 en 12, worden opgehaald
in de Reesthof. Graag betaling contant in een enveloppe met uw naam erop vermeld.
Alvast bedankt voor jullie steun aan Colombia, In Colombia worden ze blij
Door onze zaden voor de bij
Gerda en Jennie

Gempaz in Colombia: Vrouwen werken aan vrede en verzoening
Vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen vormden in 2007 de Grupo Ecuménico de Mujeres Constructores de Paz (GEMPAZ). Gempaz werkt aan conflicttransformatie en vredesopbouw. Tot nu toe zijn er 150 vrouwelijke leiders lid van Gempaz.
Het Gempaz-programma ‘Vrouwen werken aan vrede’ biedt vrouwelijke leiders een opleiding in contextueel bijbellezen in vier regio's (Norte de Santander, Costa Norte, Cali en Bogotá). Samen lezen en nadenken over bijbelteksten helpt om de uitdagingen van verzoening beter te begrijpen, helpt de dialoog in lokale geloofsgemeenschappen en kerken aan te gaan, en helpt vaardigheden te ontwikkelen in psychosociale en spirituele begeleiding tot verzoening. Ook zullen de vrouwelijke leiders worden opgeleid in pleitbezorging bij de overheid, zodat bij de uitvoering van het vredesakkoord rekening wordt gehouden met de rechten van de vrouw.
Wanneer u Bloemenzaden koopt via de Kerk in Actie "WeesErBij-actie" helpt u hen.
 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.