PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Verplaatsing Kerkelijke grenzen Verplaatsing Kerkelijke grenzen

Voor 1658 vroeg men zich af, of de Overlankhorst en de Leijen kerkelijk onder IJhorst of Staphorst gerekend moest worden. Op een kadastrale kaart van 1835 is aangegeven dat de Reggersweg de scheiding was tussen  IJhorst en Staphorst, maar het is niet gezegd dat dat ook de kerkelijke grens was.
Wel blijkt dat omstreeks 1658,  de bewoners van de Overlankhorst en de Leijen gemengd lidmaat waren in IJhorst of in Staphorst. In 1684 komt er meer duidelijkheid: ,, D. Fred. Arn. Coudewijn  Predicant wordende in IJhorst int jaar 1684 heeft die Overlankhorst weder getrocken ande gemeijnde van IJhorst soodat van mij Joachimo van Stegeren niet meer gevisiteerd worden”.

In 1695 is er een lidmatenlijst van Overlankhorst waarop 25 namen  voorkomen, de vraag is: was die compleet? Willem Koops noteerde 1697 dat er totaal 146 lidmaten waren in Overlankhorst, dat was een enorme stijging in een paar jaar tijd. Misschien waren de bewoners van die buurt wel afwisselend lid van de IJhorster en de Staphorster kerk, net hoe het uit kwam. Na 1900 kwam het steeds vaker voor dat bewoners van de Leyen de Hoofdelijke omslag (kerkelijke belasting) weigerden te betalen, in 1923 ging dat om een bedrag van ƒ4000,-.
Een verzoek aan de Kerkelijke gemeente Staphorst dat zij dat zouden betalen, werd ook geweigerd. In 1924 is er tussen de Kerkvoogden van IJhorst en Staphorst gesproken over een grenswijziging, dan wel vaststelling van een grens. De Kerkvoogden van IJhorst doen in een kerkblad  "De Wekker “ hier melding van met het volgende artikel: "27 aug. hadden wij een conferentie met onze Staphorster broeders over de grenswijziging. Van onze kant waren aanwezig A. v. Schot, R. Lommers, F. Horstra, J. Steenbergen, de kerkvoogden H. Schoonvelde, W. Koops en Fr. Van Schot en mijn persoon. (de dominé ?) 
Van Staphorst: collega Kraaij en naar ik meen ouderling Brakke en kerkvoogd Kooiker. Voorlopig konden wij tot overeenstemming komen. De nieuwe grens wordt dan de Lommers-steeg en de Maatsloot. Tevens zal op de Maat (waar nog  pl.m. 14 huisgezinnen bij ons kerkelijk resort horen) de grens worden nagezien. Daarover later. De besprekingen over de financiële zijde tusschen beider kerkvoogdijen en diakonieen waren van dien aard, dat met vertrouwen daarvan de uitslag mag worden tegemoet gezien. Allen, die dus aan de noord-oost zijde van de Lommersteeg en de Maatsloot wonen, vinden hun kerk in IJhorst. Mogen zij dat nog meer bedenken dan thans het geval is”.

September 1924.
De Kerkelijke gemeente IJhorst - De Wijk ging door deze grenswijziging een heel gebied kwijt en daar door liepen ook inkomsten terug. Wel werd in de besprekingen overeengekomen, dat ter compensatie ƒ2500 gestort zou worden in de kas van de Kerkelijke gemeente IJhorst - De Wijk. In een later stadium hadden dezelfde gesprekken plaats met de Kerkelijke gemeente Nieuwleusen over het gebied ,,De Maat”. Na die besprekingen behoorde ook dit gebied niet meer tot de kerk van IJhorst en werd ook hier over eengekomen een bedrag ter compensatie van ƒ2500, - . Ds. Snijdelaar schrijft hier het volgende over:
Onlangs hebben we in de Maat de kerkelijke grens tusschen IJhorst, Staphorst en Nieuwleusen besproken. Met ouderling Lommers en de Staphorsters Brakke en Kooiker gingen we, half fietsend, half lopend, langs den Parallelweg bij het Staphorster station (de prulleweg in de wandeling) de groote heide op tot aan de z.g. Punt naar de Maat. Hier wonen nog een 14 huisgezinnen bij ons behorende, waarvan dat van Nijkamp en Gebr. Stoel het verste is, en na breedvoerige discussie nog bij IJhorst werd geacht te behooren. Over de Kievitshaar begaven we ons naar huis. We hadden reedsvergadering van de Colleges van Bestuur en Beheer over de grensscheiding. Op de Lankhorst blijft de grens ongewijzigdDit waren twee grenswijzigingen ten nadele van kerkelijke gemeente IJhorst - De Wijk, maar er was ook een grenscorrectie ten voordele. De bewoners van de buurtschap de Stapel behoorden vroeger tot Kerkelijk Avereest, men kerkte daar en men werd daar begraven. (De grens lag bij de boerderij "Wildschutserve” van de fam. Stapel) Wanneer die overgang van de Stapel naar de IJhorster kerk is geweest is (nog) niet in de kerkboeken te vinden, maar het zal ongeveer 1970 geweest zijn. Omstreeks 1985 zijn de kerkeraadsleden van IJhorst en Staphorst weer bij elkaar geweest om te praten over de in 1924 vastgestelde grens. De eerste bijeenkomst had plaats in het kerkgebouw van IJhorst, waarbij toen ook dames kerkeraadsleden aanwezig waren. Men kwam er de eerste avond niet uit en besloot nog een keer bij elkaar te komen en de Staphorsters nodigden de IJhorsters uit dan in Staphorst te komen. Maar de andere dag kwam er een telefoontje van de President Kerkvoogd van Staphorst naar die van IJhorst, die in dat gesprek liet weten dat de dameskerkvoogden niet welkom waren op de eerstvolgende bijeenkomst. De IJhorster preases antwoordde dat dan de heren ook niet kwamen. Na overleg is toen besloten de volgende bijeenkomst dan maar weer in IJhorst te doen plaats vinden, op die plek hadden ze geen bezwaar te vergaderen met het ,,gemengde” kerkeraadsbestuur van IJhorst. In die vergadering is besloten dat de Lommertssteeg als grens zou worden aangehouden, dus vanaf de Lankhorsterweg tot aan de Gorterlaan. Dat hield in dat alle inwoners ten westen van de fam. Lommers tot aan de Reggersweg niet
meer tot de kerk van IJhorst behoorden. In het zuiden werd de grens niet gewijzigd, dus einde Lommertssteeg, Gorterlaan in oostelijke richting, Vijverweg en dan via de oude Haarweg richting Kivietshaar. De Haarweg wordt op oude topografische kaarten aangegeven als een route die, komend van Ommen over de Kivietshaar en de Leijen naar Meppel liep.
 

terug
 
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud De Reesthof
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Zending
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte KiA/Binnenlands Diaconaat
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      

Facebook
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.