PKN
Protestantse kerk IJhorst - de Wijk
 
Zondag 31 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. B. Nobel
Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte * Onderhoud De Reesthof
Organist: F vd Weide

            ORDE van DIENST
                Zondag 31  januari  10:00
                        voorganger:             ds. Betsy Nobel
                        ouderling:                dhr. Jan Boelm 
                        organist:                   mevr. Fenna v.d. Weide
                        Solo:                          dhr. Tonie Mulder
                        koster:                       mevr. Marry v.d. Berg


Orgel: Variaties over ‘Onwtaak, o mens’ (Lied 215) – Nico Verrips (1929-2020)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 215: 1,4,6 en 7 (solo)
 

1          Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
            die u Gods liefde doet verstaan
            als nieuw, nu gij door slaap en nacht
            weer 't leven vindt, verstand en kracht.
4          Wie van zich afziet naar God toe,
            loopt in het licht en wordt niet moe.
            Het schijnsel van de hemel gaat
            over de dag van vroeg tot laat.
 
6          De kalme gang, de kleine taak,
            zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
            Onszelf verliezen in 't gebod
            brengt daag'lijks nader ons tot God.
7          Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
            voor licht en vreed' in eeuwigheid!
            En dat ons leven ied're dag
            als ons gebed U loven mag.


Groet en bemoediging
Voorganger:    De Heer zij met u
Allen:              OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:              DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Lied: 288
Goede morgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.
Alles mag er zijn.
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij , wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal,
Verteld in mensentaal.

Kyriëgebed

Glorialied: Variatie op psalm 111 op het orgel, daarna psalm 111:1, 2 en 5
1         
Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
de Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.
 
5
Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.
 

Gebed bij de opening van de schriften

Een moment voor de kinderen

Eerste lezing: Deuteronomium 18: 15-20

Lied: 313: 1,3 en 4 (solo)
 
1   Een rijke schat van wijsheid
     schonk God ons in zijn woord.
    Hebt moed, gij die op reis zijt,
     want daarmee kunt gij voort.
     Gods woord is ons een licht,
     en elk die in vertrouwen
    daarnaar zijn leven richt,
    die zal erin aanschouwen
    des Heren aangezicht.

4  Maar wie op 't woord vertrouwen
    dat uitging uit Gods mond,
    die kunnen veilig bouwen,
    hun huis heeft vaste grond.
    Des Heren woord maakt vrij
    van dienst aan vreemde machten;
    in 't woord herkennen wij
    zijn plannen en gedachten.
    Het rijk is ons nabij!           
 
3    De geesten onderscheiden,
      gaf G od ons als gebod;
      wie 't woord der waarheid mijden,
     weerstaan het rijk van God.
     Hoe bouwen zij op zand!
     Straks zal hun huis bezwijken,
     't houdt in de storm geen stand.
     Dan zal aan ieder blijken
     der dwazen onverstand.


 


Tweede lezing: Marcus 1: 21-28 uit de Naardense bijbelvertaling

Lied: 530
1.         De Geest des Heren is op hem
            die tot verkondiging verkoren,
            ons aanspreekt zodat wij het horen
            als hoorden wij Gods eigen stem.
2.         Wat is het dat hij aan ons meldt?
            De blijde boodschap voor de armen:
            het overweldigend erbarmen
            dat ons gebroken hart herstelt.
 
3.         Dat de gevangenen bevrijdt
            en ons verlos uit schand’en schade
            en meldt het jaar van Gods genade,
            zijn recht en zijn barmhartigheid
4.         Wij danken God voor deze stem
            die heeft geklonken in ons midden,
            ons aangevuurd heeft bij het bidden
            met uitzicht op Jeruzalem.
 
Overdenking

Piano: Preludium C groot (Wohltemperiertes Klavier I) – J.S. Bach (1685-1750)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)

Gaven             collectedoel :   Onderhoud Reesthof


Slotlied: 422 (solo)
 
1.         Laat de woorden
            die we hoorden
            klinken in ons hart.
            Laat ze vruchten dragen
            alle, alle dagen
            door uw stille kracht.
2.         Laat ons weten,
            nooit vergeten
            hoe U tot ons spreekt:
            sterker dan de machten
            zijn de zwakke krachten,
            vuur dat U ontsteekt.

 
3.         Laat ons hopen,
            biddend hopen,
            dat de liefde wint.
            Wil geloof ons geven
            dat door zo te leven
            hier Gods rijk begint.
 

Zegen (met gezongen “Amen”)

Orgel: ‘Laat de woorden’ (Lied 422) – bewerking Johan van Dommele (*1927)


 

terug
 

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte *Onderhoud Reesthof
datum en tijdstip 28-02-2021 om 10.00
meer details

Vesperdienst thema : Dorstigen te drinken geven
datum en tijdstip 28-02-2021 om 19.00
meer details

Kerkdienst - 1e collecte voor de kerk - 2e collecte Kerk in Actie/Voorjaarszendingsweek
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00
meer details

 
De Klokkenstoel

Protestantse kerk IJhorst
- de Wijk

Kerkweg 10
7955 AA IJhorst      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.